Bouwen op verontreinigde grond

grondsanering

Op veel plekken in Nederland is de grond ernstig verontreinigd. Wat te doen als u terreineigenaar bent van een stuk grond met grondverontreiniging? Vooral als het terrein een bouwkavel is voor nieuwbouw is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. In de meeste gevallen dient er een grondsanering, of bodemsanering, plaats te vinden.

Oorzaken vervuilde bouwgrond

Grondverontreiniging komt in Nederland op grote schaal voor. Volgens Milieu Centraal zijn er ongeveer 250.000 locaties waar de bodem ernstig vervuild is. Deze vervuiling is voornamelijk in het verleden ontstaan. Bijvoorbeeld als op het terrein voorheen een (chemische) fabriek, benzinestation, of garage stond is de grond mogelijk vervuild. Ook oude stortplaatsen voor afval zijn jaren vervuild met giftige afvalstoffen en op oude landbouwgrond werden mogelijk gevaarlijke en inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen toegepast.

Vermoeden van grondverontreiniging

Wanneer een locatie in het verleden een dergelijke bestemming had bestaat het vermoeden van grondverontreiniging. In dat geval moet een bodemonderzoek uitwijzen of, en wat voor vervuiling er precies in de grond aanwezig is. Als u op de locatie wilt bouwen is een bodemonderzoek een vereiste voor de bouwvergunning.

Blijkt uit het onderzoek dat er grondverontreiniging aanwezig is? En gaat u huizen of bijvoorbeeld een bedrijfspand bouwen op deze locatie? Dan moet u eerst de bodem saneren.

Uit het bodemonderzoek volgt een overzicht van de verontreinigingen die zich precies in de bouwgrond bevinden. Aan de hand daarvan wordt de grondsanering ingedeeld in een bepaalde klasse, variërend van licht verontreinigde tot zwaar verontreinigde bodem. De klasse grondsanering geeft aan onder welke saneringscondities de grond gesaneerd dient we worden en welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn.

Eenvoudige grondsanering

Bij kleine stukjes verontreinigde grond, of kleinschalige grondverontreinigingen, volstaat in veel gevallen een BUS-melding. De afkorting staat voor Besluit Uniforme Saneringen en is een standaard procedure voor eenvoudige grondsaneringen. Een BUS-melding maakt u via een standaard meldingsformulier, gericht aan het bevoegd gezag.

Er zijn drie categorieën eenvoudige saneringen:

  • Tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond, bijvoorbeeld bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels. Het grondwerk vindt dan plaats onder sanerende condities, om het milieu niet te schaden en de veiligheid van de grondwerkers en de omgeving te waarborgen. De grond wordt daarna weer teruggeplaatst. Het voordeel hiervan is dat de verontreinigde grond niet hoeft te worden afgevoerd.
  • Immobiele verontreinigen: de verontreinigde stoffen zitten alleen in de grond en niet of nauwelijks in het grondwater
  • Mobiele verontreinigen: de stoffen hebben zich (ook) naar het grondwater verspreid

De procedure voor een BUS-melding duurt maximaal vijf weken. Bij de categorie ‘tijdelijke uitplaatsing’ kan de sanering onder voorwaarden zelfs al binnen vijf dagen starten.

Complexe grondsanering

Over het algemeen bespaart u met een eenvoudige sanering tijd en geld doordat het proces een stuk korter en eenvoudiger is. Maar bij meer complexe grondsaneringen volstaat een BUS-melding niet. Dan dient een saneringsplan te worden opgesteld.

In dit uitgebreide plan staan de uit te voeren werkzaamheden stap voor stap beschreven, inclusief raming van de kosten.

Vervuilde grond saneren

Na het bodemonderzoek en de goedkeuring van de BUS-melding of het uitgebreidere saneringsplan door het bevoegd gezag kan de grondsanering uiteindelijk van start. Het is daarbij verplicht om een grondsanering bedrijf in de hand te nemen die in het bezit is van een BRL7000 certificaat ‘uitvoering van (water)bodemsaneringen’.

Een dergelijke partij werkt volgens de werkwijze zoals opgenomen in de CROW 400: werken in en met verontreinigde bodem. Met deze richtlijn wordt gestuurd op maatregelen waardoor gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

Milieukundige begeleiding bij bodem saneren

Tijdens de sanering ziet een onafhankelijke milieukundig begeleider toe op het proces. De milieukundig begeleider weet precies wat er gesaneerd moet worden en houdt scherp toezicht of de processen, zoals opgenomen in het saneringsplan, worden gevolgd. Een erkende begeleider is in het bezit van een BRL6000 certificaat.

Na de sanering maakt de milieukundig begeleider een evaluatierapport op en levert deze in bij het bevoegd gezag voor akkoord. Ook bij eventuele restverontreinigingen ziet de milieukundig begeleider toe op het nazorgproces, dat in veel gevallen nodig is.

Wanneer de bouwlocatie schoon is verklaard kan de bouw starten.

Kosten grondsanering

De kosten van de grondsanering liggen bij de terreineigenaar. Wat een grondsanering precies kost is sterk afhankelijk van de locatie, saneringsmethode en de omvang en complexiteit van de sanering. De grootste kostenpost is doorgaans het afvoeren van vervuilde grond en de grondreiniging.

Neem contact op met grondsanering bedrijven voor een offerte om een overzicht te krijgen van de kosten voor grondsanering.

Uw partner bij grondsanering

Bent u op zoek naar een erkende partij voor bodem saneren? Jansen Infra is specialist in vervuilde grond saneren: van eenvoudige tot complexe saneringen.

Wij denken mee vanaf het begin van het traject. Met de verwijdering van verontreinigde grond leveren wij een goede basis voor uw bouwproject. Ook kunnen we de vervuilde grond afvoeren en reinigen in onze reinigingsinstallatie. Wanneer gewenst verzorgen we daarnaast het nodige grondwerk en infrawerkzaamheden voor de nieuwbouw. Een totaaloplossing!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier