Wanneer is bodemsanering verplicht?

wanneer is bodemsanering verplicht

Voordat u kunt gaan bouwen moet de bouwgrond schoon zijn. Is de bodem verontreinigd en daardoor niet geschikt voor de bouw? Dan dient er eerst een bodemsanering plaatst te vinden. Het saneringsproces bestaat uit verschillende stappen die u volgens de wet moet uitvoeren: bodemonderzoek, opstellen saneringsplan, uitvoering sanering en evaluatie met eventuele nazorg. Wat er precies moet gebeuren hangt af van de hoeveelheid verontreinigde grond, welke (schadelijke) stoffen er precies in de grond zitten en welke nieuwe bestemming de bouwlocatie krijgt.

Bodemonderzoek

Allereerst moet er een bodemonderzoek worden gedaan op de bouwlocatie. Dit verplichte bodemonderzoek is een onderdeel van de aanvraag van een bouwvergunning en wordt uitgevoerd door een erkende partij die in het bezit is van het BRL2000 certificaat.

Uit het bodemonderzoek volgt een overzicht van de verontreinigingen die zich in de bouwgrond bevinden. Aan de hand daarvan wordt de bodemsanering ingedeeld in een bepaalde klasse, variërend van licht verontreinigde tot zwaar verontreinigde bodem. De klasse bodemsanering geeft aan onder welke saneringscondities de grond gesaneerd dient we worden en welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn.

 

Sanering verontreinigde bodem melden

Voor kleinschalige bodemverontreiniging volstaat in veel gevallen een BUS-melding. De afkorting staat voor Besluit Uniforme Saneringen en is een standaard procedure voor eenvoudige bodemsaneringen. Een BUS-melding maakt u via een standaard meldingsformulier, gericht aan het bevoegd gezag. Op deze manier kunt u veel kosten en tijd besparen.

Er zijn drie categorieën eenvoudige saneringen:

  • Tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond, bijvoorbeeld bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels
  • Immobiele verontreinigen: de verontreinigde stoffen zitten alleen in de grond en niet of nauwelijks in het grondwater
  • Mobiele verontreinigen: de stoffen hebben zich (ook) naar het grondwater verspreid

De procedure voor een BUS-melding duurt maximaal vijf weken. Bij de categorie ‘tijdelijke uitplaatsing’ kan de sanering onder voorwaarden zelfs al binnen vijf dagen starten.

 

Saneringsplan

Wanneer een BUS-melding niet volstaat dient een saneringsplan te worden opgesteld. In dit plan staan de uit te voeren werkzaamheden stap voor stap beschreven, inclusief raming van de kosten.

Het bevoegd gezag moet goedkeuring geven op het ingediende saneringsplan. Daarnaast worden op basis van het plan de nodige financiële middelen gereserveerd, het bestek opgesteld en de nodige vergunningen aangevraagd.

De procedure van een sanering met uitgebreid saneringsplan duurt ongeveer acht weken. Daarnaast mag er bij indiening van de saneringsvergunning nog zes weken bezwaar worden gemaakt.

Hoewel dit proces ingewikkelder is en langer duurt brengt het ook voordelen met zich mee. Terwijl bij een BUS-melding alle grond gesaneerd moet worden, kan bij complexere gevallen een deelsanering worden gedaan. Dit is afhankelijk van de verontreinigssituatie op de bouwlocatie en welke bestemming de locatie krijgt. Daarnaast kan een sanering die als eenvoudig wordt bestempeld gaandeweg toch complexer blijken. Met een saneringsplan onder gecontroleerde saneringscondities weet u zeker dat u voldoet aan de regelgeving onder de wet bodembesluit (Wbb).

Uiteindelijk kan de sanering van start. Het is daarbij verplicht om een saneerder in hand te nemen die in het bezit is van een BRL7000 certificaat ‘uitvoering van (water)bodemsaneringen’.

Een dergelijke partij werkt volgens de werkwijze zoals opgenomen in de CROW 400: werken in en met verontreinigde bodem. Met deze richtlijn wordt gestuurd op maatregelen waardoor gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

 

Analyse saneringsproces

Tijdens de sanering ziet een onafhankelijke milieukundig begeleider toe op het proces. De milieukundig begeleider weet precies wat er gesaneerd moet worden. Ook houdt de milieukundig begeleider scherp toezicht of de processen, zoals opgenomen in het saneringsplan, worden gevolgd. Een erkende begeleider is in het bezit van een BRL6000 certificaat.

Na de sanering maakt de milieukundig begeleider een evaluatierapport op en levert deze in bij het bevoegd gezag voor akkoord. Ook bij eventuele restverontreinigingen ziet de milieukundig begeleider toe op het nazorgproces, dat in veel gevallen nodig is.

Wanneer de bouwlocatie schoon is verklaard kan de bouw starten.

 

Uw partner bij bodemsaneringen

Bent u op zoek naar een erkende saneerder? Jansen Infra is specialist in de sanering van verontreinigde grond: van eenvoudige tot complexe saneringen.

Wij denken mee vanaf het begin van het traject. Met de verwijdering van verontreinigde grond leveren wij een goede basis voor uw (bouw)project. Wanneer gewenst kunnen wij het nodige grondwerk en infrawerk ook voor u verzorgen – een totaaloplossing.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier