Bouwrijp maken van een stuk grond

bouwrijp maken grond

Het bouwrijp maken van een locatie is een belangrijke stap voordat je kunt gaan bouwen. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de nieuwbouw van een woonwijk of de aanleg van een nieuwe weg.

Wat is grond bouwrijp maken

Bij het bouwrijp maken van grond wordt de locatie eerst vrij gemaakt van alle obstakels die de aanvang van het werk in de weg kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen en funderingen, verhardingen, kabels en leidingen in de grond, begroeiing (zoals bomen en struiken) of verontreinigingen in de bodem.

Wie maakt de locatie bouwrijp

Terreineigenaren zoals de gemeente, vastgoedontwikkelaar of bouwaannemer geven opdracht aan een gespecialiseerde partij om de grond bouwrijp te maken. Dit bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de aanwezige obstakels op het bouwterrein.

  • Oude bebouwing slopen en afvoeren
  • Saneren vervuilde bouwgrond
  • Verwijderen van begroeiing
  • Grondverzet: het verzetten, ophogen of egaliseren van de bouwkavel
  • Aanleg van het rioleringssysteem
  • Aanleggen Kabel- en leidingstroken (voor de nutsvoorzieningen)
  • Aanleggen van bouwwegen met menggranulaat
  • Aanleg van de fundering voor de definitieve wegenstructuur en verhardingen (bijv. parkeerterreinen)

 

Bodemonderzoek

Voordat je aan de slag kan met het bouwrijp maken van een bouwterrein is een bodemonderzoek essentieel. De terreineigenaar is verplicht deze te laten uitvoeren voor de bouwvergunning. Het onderzoek brengt in kaart wat er in de grond aanwezig is en of er verontreinigingen in de bodem zitten. Afhankelijk van de klasse bodemverontreiniging moet de bouwgrond mogelijk eerst worden gesaneerd. Dit moet worden uitgevoerd door een partij met een BRL7000 certificaat.

Lees ook: wanneer is bodemsanering verplicht?

Sloop oude bebouwing

Staat er nog oude bebouwing op het terrein dat verwijderd moeten worden? Dan zijn er een aantal onderdelen van belang.

Als gebouwen helemaal of gedeeltelijk worden afgebroken en hier komt meer dan 10m3 sloopafval bij vrij, dan ben je verplicht om een sloopmelding te doen. Ook als er asbest aanwezig is moet je een sloopmelding doen. Asbest komt, als het goed is, enkel voor in gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Daarna was het namelijk niet meer toegestaan om dit bouwmateriaal toe te passen. Als het een ouder gebouw betreft moet er dus eerst een asbestonderzoek plaatsvinden en het eventuele aanwezige asbest worden verwijderd.

Daarnaast is een flora- en faunaonderzoek een verplicht onderdeel voordat je kunt gaan slopen. Zijn er beschermende diersoorten of plantensoorten aanwezig? Dan moeten er eerst mitigerende maatregelen worden getroffen. Een onafhankelijke partij voert het onderzoek uit in opdracht van de terreinbeheerder en geeft ook het terrein weer vrij nadat de nodige maatregelen zijn getroffen.

Als deze onderdelen zijn afgehandeld kan de bebouwing worden gesloopt, om plaats te maken voor de nieuwbouw.

Hoe lang duurt het om een stuk grond bouwrijp te maken?

De duur van het bouwrijp maken van een bouwlocatie is sterk afhankelijk van het aantal en de aard van de obstakels. Gebouwen slopen of zwaar verontreinigde bodem saneren neemt uiteraard meer tijd in beslag dan het bouwrijp maken van een nagenoeg schoon terrein.

Daarnaast kan het zelfs zijn dat er archeologische vondsten of explosieven in de grond zitten. In dat geval moet er een archeologische onderzoek en -opgraving worden gedaan of een explosieve opruimingsdienst aan te pas komen. Dit kan een bouwproject flink vertragen, maar is van groot belang om te zorgen voor een schoon en bouwrijp terrein, zodat de toekomstige gebruiker verzekerd is van een veilige en gezonde (leef)omgeving.

Verschil bouwrijp en woonrijp maken

Onder het bouwrijp maken van een bouwterrein vallen dus alle werkzaamheden om het gebied gereed te maken voor nieuwe bouwwerken. Het woonrijp maken gebeurt na afronding van de bouwactiviteiten en betekent het gereed maken van de openbare ruimte rondom de nieuwe bouwwerken. Op een woonrijp terrein is de riolering van de woningen aangesloten op het hoofdsysteem, wordt de definitieve bestrating aangelegd en al het andere wat het terrein omtovert tot een leefbare omgeving. Denk hierbij aan straatverlichting, fietsenstallingen, afwateringssystemen, openbaar groen en straatmeubilair.

Uw specialist voor een bouwrijp en woonrijp terrein

Jansen Infra is gespecialiseerd in sloopwerken, grondwerken en bodemsanering voor het bouwrijp maken van een stuk grond. Daarnaast verzorgen we alle afbouwwerkzaamheden voor een aantrekkelijk en woonrijp terrein. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier